Remisser

Stadsnätsföreningen svarar på alla remisser som rör våra medlemmar. Här samlar vi remisser och remissvar. Dessutom finns kontaktinformation om du vill lämna synpunkt på en remiss.

Inkomna remisser och remissvar

Stadsnätsföreningens styrelse önskar att medlemmarna i föreningen lämnar synpunkter på aktuella remisser. Synpunkter skickas, via e-post, till kansliet. Därefter sammanställer stadsnätsföreningen inkomna åsikter och det är styrelsen som bestämmer de åsikter Stadsnätsföreningen ska ha i ärendet.

Nedan återfinns alla inkomna remisser under 2016. Vid varje remiss finns viktig informatio såsom vart du ska vända dig om du vill lämna synpunkter och till vilket datum dessa synpunkter ska vara inlämnade till Stadsnätsföreningen. 

 

Remiss 5  Översyn av det EU-regelverk som styr den elektroniska kommunikationssektorn.

Det pågår en översyn av det EU-regelverk som styr den elektroniska kommunikationssektorn. EU-kommissionen  publicerade  sina lagförslag i den översynen 2016-09-15. Dessa kommer senare att ligga till grund för förhandlingar i Bryssel mellan medlemsstaterna. Regeringskansliet efterfrågar synpunkter på kommissionens förslag.  Departementet skickar ut detta för synpunkter och dessa kommer att utgöra ett underlag för Sveriges position i förhandlingarna.

Underlaget hämtas på kommissionens hemsida

Dessutom finns underlag som Berec tagit fram: Proposed Regulation establishing the Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC)

  

Stadsnätsföreningens remissvar

 

Remiss 4  Samråd avseende kalkylmodell för det fasta nätet

Det första steget i processen med att ta fram en kalkylmodell är att utforma de grundläggande principerna för modellen, vilka beskrivs i modellreferensdokumentet (MRD), riktlinjer för framtagande av kalkylmodell –BULRIC. Utifrån dessa principer konstrueras sedan kalkylmodellen som beräknar kostnaden för de grossistprodukter som ska tillhandahållas i enlighet med en kostnadsorienterad prissättning. I MRD beskrivs exempelvis nätets utbredning, vilka produkter som kostnadsberäknas i kalkylmodellen, vad som är
modern teknik i olika delar av nätet, principer för fördelning av kostnader, etc.

PTS välkomnar alla synpunkter på föreslagen MRD. Det som är särskilt relevant att få synpunkter på är de föreslagna principer som utgör grundantagandena i uppbyggnaden av en ny kalkylmodell.

Missiv

Förslag till modellreferensdokument - dnr 14-6236

Bilaga - Skillnader mellan Modellreferensdokument för BULRIC och Modellreferensdokument för Hybridmodellen

 

Stadsnätsföreningens remissvar

 

Remiss 3  Inhämtande av synpunkter angående principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Post- och telestyrelsen och Konkurrensverket höll den 7 juni 2016 ett dialogmöte om översynen av gemensamma principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Myndigheterna bereder nu alla berörda (kommuner, stadsnät, allmännyttiga fastighetsbolag, branschföreningar, intresseorganisationer, privata aktörer, myndigheter, grossistkunder och alla andra som anser sig berörda) möjlighet att inkomma med synpunkter.

Principerna för kommunala insatser på bredbandsområdet

Anförande av Catarina Wretman

Presentation från dialogmötet

 

Stadsnätsföreningens remissvar

 
 Bakgrund - SKL säger upp översenskommelsen

SKL säger upp överenskommelsen ”Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet” med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen.  Enligt SKL har det successivt framkommit att kommunala investeringar i bredbandsnät har mycket positiva effekter. Nyligen presenterades en OECD-rapport med denna slutsats. I och med det väljer SKL att säga upp överenskommelsen eftersom den anger att marknaden i första hand ska tillgodose behovet av bredbandsnät, och att kommuner endast ska träda in när "kommersiella marknadsförutsättningar inte föreligger. SKL anser att bredbandsnäten, både de lokala och de nationella som binder ihop de lokala, gör störst samhällsnytta när de är offentligt ägda. 

SKL tar nu initiativ till en ny överenskommelse med Konkurrensverket och Post- och telestyrelsen. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bjuds in att delta. Vikten av offentligt ägda bredbandsnät förs också fram till regeringen som nu arbetar om den nationella bredbandsstrategin. läs mer

 

Remiss 2  delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning

Delprojekt 1 inom Robust fiberanläggning – Vägledning för anläggning av fiberoptiska bredbandsnät – har nu slutfört arbetet med att sammanställa de rekommendationer som finns i dag till en tydlig vägledning för byggnation av noder och fibernät. PTS önskar nu få synpunkter på det material som har tagits fram: 

Anvisningar robust fiberanläggning

Bilaga Begrepp och definitioner

Bilaga Nät

Bilaga Site och nod

Bilaga Dokumentation

 

Remissvar från stadsnäten är inlämnat till PTS. Frågor? Kontakta Jimmy.persson@ssnf.org

 

Remiss 1 Statens bredbandsinfrastruktur som resurs, SOU 2016:01

 

Arkiv

Stadsnätsföreningens remissvar 2000-2015